Társadalmi célú zenei, kulturális és művészeti fesztivál a borsodi Arlóban

Misszió

  • Az Udvar Fesztivál egy meg­ér­tést, megismerést és megbéké­lést támogató platform, ami külön­böző hátterű, etnikumú és anyanyelvű emberek találko­zását hivatott elősegíteni.
...hogy a környékbéliek és a gyerekek ingyenesen részt vehessenek egy sokszínű programot kínáló fesztiválon!

Zene

Programok

Bélaműhely X Van Helyed Alapítvány workshop

Aktív placc (Vasút út 48. kertje) | péntek 15:00 - 17:00

Hang­keltő esz­köz­be­mu­tató, mitől hang­szer a hang­szer?

A Bé­la­mű­hely Sound Art 2007 óta fog­lal­ko­zik hang­keltő esz­kö­zök épí­té­sé­vel, és az esz­kö­zö­kön való hang­sze­res já­ték­kal.

Filmvetítés + beszélgetés

Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.) | péntek 14:45 - 16:15

Mustó Pé­ter­ről készült do­ku­men­tum­film vetítés, amit a film közös meg­vi­ta­tása követ.

Táncház

Aktív placc (Vasút út 48. kertje) | szombat 17:00 - 17:30, szombat 20:00 - 20:30

A Roma Big Band által ve­ze­tett táncház elő­ze­né­vel.

Bárka Színpad

Nagyszínpad | szombat 16:20 - 17:15

Nagy­papa régi tör­té­ne­te­it mesélik a gye­re­kek in­ter­ak­tiv rész­lé­te­lé­vel.

Mitől lesz sikeres egy település(felzárkóztatás)?

Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.) | péntek 12:30 - 14:00

A ke­rek­asz­tal­be­szél­ge­tés ven­dé­gei:

Nemes Gusztáv, a HUN-REN (Magyar Ku­ta­tási Hálózat) Köz­gaz­da­ság- és Re­gi­o­ná­lis Tu­do­mányi Ku­ta­tó­köz­pont­já­nak tu­do­má­nyos fő­mun­ka­társa agrár- és vi­dék­fej­lesz­tés te­rü­le­ten

Hofher József SJ, je­zsu­ita szer­ze­tes pap, a bu­da­pesti Je­zsu­ita Roma Szak­kol­lé­gi­um egyik ala­pí­tója

Kállai Ernő, tanár, jogász, az Apor Vilmos Ka­to­li­kus Fő­is­ko­la tanára, az MTA Ki­sebb­ség­ku­tató In­té­ze­té­nek tu­do­má­nyos ku­ta­tója, 2007–2011 között a nemzeti és etnikai ki­sebb­ségi jogok or­szág­gyű­lési biztosa

Fe­isch­midt Margit, a HUN-REN (Magyar Ku­ta­tási Hálózat) Tár­sa­da­lom­tu­do­mányi Ku­ta­tó­köz­pont­já­nak ku­ta­tó­pro­fesszora, annak Ki­sebb­ség­szo­cio­ló­gi­ai és Ant­ro­po­ló­gi­ai Osz­tá­lyán, A Pécsi Tu­do­mány­egye­tem tanára

Tánc-Mozgás

Aktív placc (Vasút út 48. kertje) | szombat 12:30 - 14:00

Tán­col­junk!

Magyarország-Svájc focimeccs

Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.) | szombat 15:00 - 17:00

Közös meccs­né­zés!

Mozart papucsban - hallgasd másképp a klasszikusokat

Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.) | szombat 13:00 - 14:30

Buda Sára csat­la­ko­zik hozzánk a Tutti Can­ta­bile-ből.

A kultúra segítő szerepe: szociális szféra, kulturális oktatás és fesztiválszervezés

Aktív placc (Vasút út 48. kertje) | szombat 15:50 - 17:50

ke­rek­asz­tal­be­szél­ge­tés Velkey Robival, Bartis Mi­lán­nal, Kékesi Ale­xand­rá­val (Man­da­rin) és Újvári Pé­ter­rel

Kilátás Arlóra túra (állandó program)

Külső helyszín | péntek 12:00 - 21:00, szombat 10:00 - 21:00

ki­rán­du­lás

Támogatás

  • Célunk, hogy a kör­nyék­bé­li­ek és a gye­re­kek in­gye­ne­sen részt ve­hes­se­nek olyan kon­cer­te­ken, zenei, mű­vé­szeti és edu­ka­tív fog­lal­ko­zá­so­kon, amikhez li­mi­tált hoz­zá­fé­ré­sük van la­kó­he­lyük, szo­ci­á­lis hát­te­rük vagy éppen etnikai ho­va­tar­to­zá­suk miatt.
  • Mivel ki­zá­ró­lag csekély mértékű pá­lyá­zati és ado­mány­jel­legű for­rá­sok­ból fe­dez­zük a szer­ve­zés költ­sé­ge­it, a Ti tá­mo­ga­tá­so­to­kat kérjük, hogy a fesz­ti­vál a lehető leg­dú­sabb és leg­szí­ne­sebb prog­ram­mal ke­rül­hes­sen meg­ren­de­zésre.
  • A szer­ve­zők tisz­te­let­díj­ban nem ré­sze­sül­nek.

undefined

Helyszín és időpont hamarosan...