Info

Utazás

🚌 Busszal:

Bu­da­pest-Arló át­szál­lás nélkül (2.5 óra)

 1. szállj fel a 1031-es buszra Ózd irá­nyába a Sta­di­o­nok­nál
 2. szállj le "Arló, Arlói-tó be­já­rati út" meg­ál­ló­nál (ne felejts el jelezni)
 3. A meg­ál­ló­tól mind­össze 5 perc sétával el­ér­he­ted a fesz­ti­vál hely­szí­nét. Cím: Arló,Vasút út 46.

Jegyek:

 • teljes árú: 3000 Ft
 • diák: 1700 Ft
 • Je­gye­ket helyben vagy online is vá­sá­rol­hatsz a kö­vet­kező linken.

🚗 Ko­csi­val:

Bu­da­pest-Eger-Arló (2 óra)

 1. menj az M3-on a 108-as ki­já­ra­tig (Eger és Ózd felé)
 2. az össze­kötő M25-ösön menj Egerig
 3. a kör­for­ga­lom­ból hajts rá a 25-ös útra Ózd felé
 4. dőlj hátra: 45 perc és Arlóban vagy!

Szállás

Sá­tor­hely a tó­par­ton

 • 4000 Ft két éjszaka/per fő
 • Sá­tor­je­gye­ket vagy banki át­uta­lás­sal, vagy a fesz­ti­vál hely­szí­nén lehet meg­venni.
 • Amennyi­ben online sze­retné meg­venni, kérjük, hogy a fog­la­lás tel­je­sí­té­sé­hez a teljes össze­get, 3000 Ft-ot a szer­vező csapat ve­ze­tő­jé­nek, Riesz Verának a kö­vet­kező címre utalja át. Az utalás tel­je­sí­té­sét kö­ve­tő­en kérjük, küldje el a bi­zony­la­tot a ud­var­feszt@gmail.com címre, ahol vissza­iga­zol­juk a fog­la­lá­sát.

Tóparti Ház

További le­he­tő­sé­gek

Támogatás

 • Célunk, hogy a kör­nyék­bé­li­ek és a gye­re­kek in­gye­ne­sen részt ve­hes­se­nek olyan kon­cer­te­ken, zenei, mű­vé­szeti és edu­ka­tív fog­lal­ko­zá­so­kon, amikhez li­mi­tált hoz­zá­fé­ré­sük van la­kó­he­lyük, szo­ci­á­lis hát­te­rük vagy éppen etnikai ho­va­tar­to­zá­suk miatt.
 • Mivel ki­zá­ró­lag csekély mértékű pá­lyá­zati és ado­mány­jel­legű for­rá­sok­ból fe­dez­zük a szer­ve­zés költ­sé­ge­it, a Ti tá­mo­ga­tá­so­to­kat kérjük, hogy a fesz­ti­vál a lehető leg­dú­sabb és leg­szí­ne­sebb prog­ram­mal ke­rül­hes­sen meg­ren­de­zésre.
 • A szer­ve­zők tisz­te­let­díj­ban nem ré­sze­sül­nek.

undefined

Helyszín és időpont hamarosan...