Programok

Bélaműhely X Van Helyed Alapítvány workshop

Aktív placc (Vasút út 48. kertje) | péntek 15:00 - 17:00

Hang­keltő esz­köz­be­mu­tató, mitől hang­szer a hang­szer?

A Bé­la­mű­hely Sound Art 2007 óta fog­lal­ko­zik hang­keltő esz­kö­zök épí­té­sé­vel, és az esz­kö­zö­kön való hang­sze­res já­ték­kal.

Filmvetítés + beszélgetés

Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.) | péntek 14:45 - 16:15

Mustó Pé­ter­ről készült do­ku­men­tum­film vetítés, amit a film közös meg­vi­ta­tása követ.

Táncház

Aktív placc (Vasút út 48. kertje) | szombat 17:00 - 17:30, szombat 20:00 - 20:30

A Roma Big Band által ve­ze­tett táncház elő­ze­né­vel.

Bárka Színpad

Nagyszínpad | szombat 16:20 - 17:15

Nagy­papa régi tör­té­ne­te­it mesélik a gye­re­kek in­ter­ak­tiv rész­lé­te­lé­vel.

Mitől lesz sikeres egy település(felzárkóztatás)?

Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.) | péntek 12:30 - 14:00

A ke­rek­asz­tal­be­szél­ge­tés ven­dé­gei:

Nemes Gusztáv, a HUN-REN (Magyar Ku­ta­tási Hálózat) Köz­gaz­da­ság- és Re­gi­o­ná­lis Tu­do­mányi Ku­ta­tó­köz­pont­já­nak tu­do­má­nyos fő­mun­ka­társa agrár- és vi­dék­fej­lesz­tés te­rü­le­ten

Hofher József SJ, je­zsu­ita szer­ze­tes pap, a bu­da­pesti Je­zsu­ita Roma Szak­kol­lé­gi­um egyik ala­pí­tója

Kállai Ernő, tanár, jogász, az Apor Vilmos Ka­to­li­kus Fő­is­ko­la tanára, az MTA Ki­sebb­ség­ku­tató In­té­ze­té­nek tu­do­má­nyos ku­ta­tója, 2007–2011 között a nemzeti és etnikai ki­sebb­ségi jogok or­szág­gyű­lési biztosa

Fe­isch­midt Margit, a HUN-REN (Magyar Ku­ta­tási Hálózat) Tár­sa­da­lom­tu­do­mányi Ku­ta­tó­köz­pont­já­nak ku­ta­tó­pro­fesszora, annak Ki­sebb­ség­szo­cio­ló­gi­ai és Ant­ro­po­ló­gi­ai Osz­tá­lyán, A Pécsi Tu­do­mány­egye­tem tanára

Tánc-Mozgás

Aktív placc (Vasút út 48. kertje) | szombat 12:30 - 14:00

Tán­col­junk!

Magyarország-Svájc focimeccs

Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.) | szombat 15:00 - 17:00

Közös meccs­né­zés!

Mozart papucsban - hallgasd másképp a klasszikusokat

Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.) | szombat 13:00 - 14:30

Buda Sára csat­la­ko­zik hozzánk a Tutti Can­ta­bile-ből.

A kultúra segítő szerepe: szociális szféra, kulturális oktatás és fesztiválszervezés

Aktív placc (Vasút út 48. kertje) | szombat 15:50 - 17:50

ke­rek­asz­tal­be­szél­ge­tés Velkey Robival, Bartis Mi­lán­nal, Kékesi Ale­xand­rá­val (Man­da­rin) és Újvári Pé­ter­rel

Kézműves asztal -Társasjáték - Könyvtár

Kreatív Sarok (Vasút út 46.) | péntek 13:00 - 19:00, szombat 12:00 - 19:30

Többek között gyöngy­fü­zés, ne­me­ze­lés; asztal; Roma Iro­dalmi Gyűj­te­mény fel­ol­va­sás­sal!

Drámajátékok

Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.), péntek 16:30 - 18:30 & Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.), szombat 18:00 - 19:30 & Aktív placc (Vasút út 48. kertje), péntek 13:00 - 14:30

A fesz­ti­vál ön­kén­te­sei által ve­ze­tett aktív fog­lal­ko­zá­sok, ki­fe­je­zet­ten a fi­a­ta­labb gye­re­kek számára.

Kilátás Arlóra túra (állandó program)

Külső helyszín | péntek 12:00 - 21:00, szombat 10:00 - 21:00

ki­rán­du­lás

A Bársonyárok Tábor foglalkozása

Aktív placc (Vasút út 48. kertje) | szombat 12:30 - 14:30

Kép­zel­jük el, hogy már be­le­csöp­pen­tünk a ka­lan­dok vi­lá­gába! Be­me­le­gítő és is­mer­kedő játékok után mind­annyi­an ki­vá­lasz­tunk egy tárgyat a pok­róc­ról, és egy iz­gal­mas tör­té­ne­tet me­sé­lünk el vele. Mit jelent ez a tárgy a ka­rak­te­rünk számára? Hol és hogyan sze­rezte meg? Ezt kö­ve­tő­en együtt hall­ga­tunk meg egy tör­té­ne­tet, ami nem rég történt Bársony Árok vi­lá­gá­ban, időn­ként mi is be­le­vet­jük ma­gun­kat a tör­té­netbe, aktívan ala­kítva a cse­lek­ményt. Ezután cso­por­tok­ban tér­ké­pet raj­zo­lunk, áb­rá­zolva a mese hely­szí­ne­it, majd közösen el­ját­szunk néhány je­le­ne­tet. Végül egy iz­gal­mas taccs parti-fo­gócs­ká­val zárjuk a fog­lal­ko­zást, amivel be­te­kin­tést nyerünk abba hogyan is tör­tén­nek a harcok ebben a vi­lág­ban.

Házáldás

Mustó Péter Közösségi Ház (Vasút út 48.) | péntek 12:00 - 12:30

a Mustó Péter Kö­zös­ségi Ház meg­ál­dása, meg­nyi­tása s egyben az Udvar Fesz­ti­vál meg­nyi­tása

Vezetett meditáció

Aktív placc (Vasút út 48. kertje) | szombat 10:00 - 10:30

Mustó Pétert Ma­gyar­or­szá­gon sokan a belső ima mes­te­re­ként is­mer­ték. Az ő tisz­te­le­tére a szombat reg­ge­lün­ket egy közös me­di­tá­ci­ó­val lehet el­kez­deni.

Támogatás

  • Célunk, hogy a kör­nyék­bé­li­ek és a gye­re­kek in­gye­ne­sen részt ve­hes­se­nek olyan kon­cer­te­ken, zenei, mű­vé­szeti és edu­ka­tív fog­lal­ko­zá­so­kon, amikhez li­mi­tált hoz­zá­fé­ré­sük van la­kó­he­lyük, szo­ci­á­lis hát­te­rük vagy éppen etnikai ho­va­tar­to­zá­suk miatt.
  • Mivel ki­zá­ró­lag csekély mértékű pá­lyá­zati és ado­mány­jel­legű for­rá­sok­ból fe­dez­zük a szer­ve­zés költ­sé­ge­it, a Ti tá­mo­ga­tá­so­to­kat kérjük, hogy a fesz­ti­vál a lehető leg­dú­sabb és leg­szí­ne­sebb prog­ram­mal ke­rül­hes­sen meg­ren­de­zésre.
  • A szer­ve­zők tisz­te­let­díj­ban nem ré­sze­sül­nek.

undefined

Helyszín és időpont hamarosan...