Rólunk

Misszió

 • Az Udvar Fesztivál egy meg­ér­tést, megismerést és megbéké­lést támogató platform, ami külön­böző hátterű, etnikumú és anyanyelvű emberek találko­zását hivatott elősegíteni.
 • Célja, hogy ilyenformán új meg­világításba tegye a roma közösséget és művészetét, ezzel segítve társadalmi elismerését. Kez­deményezés­ünkkel a társadalmi szintű elő­ítéletességgel és polari­zációval szembeni harcban kívánunk aktív szerepet vállalni.
 • Hiszünk abban, hogy mindez elengedhetetlen a projektünk fókuszában álló roma gyerekek és fiatalok sikeres és kiegyensúlyozott jelenéhez és jövőjéhez.
...hogy a környékbéliek és a gyerekek ingyenesen részt vehessenek egy sokszínű programot kínáló fesztiválon!

Kik vagyunk mi?

 • Riesz Vera

  Fő­szer­vező

  +436604439499

 • Újvári Péter

  Társ­ala­pító; Zenei prog­ra­mo­kért és lo­gisz­ti­ká­ért felelős szer­vező

  +36703650051

 • Tóth Franciska

  Mar­ke­tin­gért felelős szer­vező

  +36209386276

 • Ringwald Panka

  Ön­kén­tes Ko­or­di­ná­tor

 • Horváth Tina

  Lo­gisz­ti­kai szer­vező

 • Frech Lili

  Gra­fi­kus, di­záj­ner

 • Velkey Róbert

  Lo­gisz­ti­ká­ért felelős szer­vező (Je­len­lét Ház)

 • Rahel Peterlini

  Nem­zet­közi kap­cso­la­to­kért felelős szer­vező

Együttműködés

Ha cél­ja­ink­kal egyet­ér­tesz, és egy olyan vál­lal­ko­zás­ban dol­go­zol, amely fo­gé­kony lenne az együtt­mű­kö­désre, vedd fel velünk a kon­tak­tot! Néhány fel­me­rülő kér­désre az alábbi pre­zen­tá­ció választ adhat. Azonban ha további kér­dé­se­id vannak, hívd nyu­god­tan Újvári Pétert (+36 70 365 0051), Riesz Verát (+43 660 4439 499), Tóth Fran­cis­kát (+36209386276) vagy írj nekünk egy emailt az ud­var­feszt@gmail.com email címre.

A prezentációt itt tudod letölteni: udvar-egyuttmukodes.pdf

Támogatás

 • Célunk, hogy a kör­nyék­bé­li­ek és a gye­re­kek in­gye­ne­sen részt ve­hes­se­nek olyan kon­cer­te­ken, zenei, mű­vé­szeti és edu­ka­tív fog­lal­ko­zá­so­kon, amikhez li­mi­tált hoz­zá­fé­ré­sük van la­kó­he­lyük, szo­ci­á­lis hát­te­rük vagy éppen etnikai ho­va­tar­to­zá­suk miatt.
 • Mivel ki­zá­ró­lag csekély mértékű pá­lyá­zati és ado­mány­jel­legű for­rá­sok­ból fe­dez­zük a szer­ve­zés költ­sé­ge­it, a Ti tá­mo­ga­tá­so­to­kat kérjük, hogy a fesz­ti­vál a lehető leg­dú­sabb és leg­szí­ne­sebb prog­ram­mal ke­rül­hes­sen meg­ren­de­zésre.
 • A szer­ve­zők tisz­te­let­díj­ban nem ré­sze­sül­nek.

undefined

Helyszín és időpont hamarosan...