Támogatás

  • Célunk, hogy a kör­nyék­bé­li­ek és a gye­re­kek in­gye­ne­sen részt ve­hes­se­nek olyan kon­cer­te­ken, zenei, mű­vé­szeti és edu­ka­tív fog­lal­ko­zá­so­kon, amikhez li­mi­tált hoz­zá­fé­ré­sük van la­kó­he­lyük, szo­ci­á­lis hát­te­rük vagy éppen etnikai ho­va­tar­to­zá­suk miatt.
  • Mivel ki­zá­ró­lag csekély mértékű pá­lyá­zati és ado­mány­jel­legű for­rá­sok­ból fe­dez­zük a szer­ve­zés költ­sé­ge­it, a Ti tá­mo­ga­tá­so­to­kat kérjük, hogy a fesz­ti­vál a lehető leg­dú­sabb és leg­szí­ne­sebb prog­ram­mal ke­rül­hes­sen meg­ren­de­zésre.
  • A szer­ve­zők tisz­te­let­díj­ban nem ré­sze­sül­nek.

undefined

Helyszín és időpont hamarosan...