Logo of Udvar Fesztival
2023. június 16-17.
Június 16-17.

Infó

Utazás/ Travels

HU

🚌 Busszal:

Ha Bu­da­pest­ről érkezel, a Stadion Au­tó­busz Pá­lya­ud­var­tól indul a busz Ózd Au­tó­busz Állomás irá­nyá­ba, ahol a Arlói-tó be­já­ra­ti út meg­ál­ló­an kell le­száll­ni.

📍 Az Arlói-tó be­já­ra­ti út ál­lo­más­tól mind­össze 5 perc sétával el­ér­he­ted a fesz­ti­vál hely­szí­nét. Cím: Arló,Vasút út 46.

Teljes árú jegy kb. 3000 Ft, di­ák­jegy kb. 1700 Ft. Je­gye­ket helyben vagy online is vá­sá­rol­hatsz a kö­vet­ke­ző linken. Az utazás kb. 2 óra és 40 percig tart.

🚗 Ko­csi­val:

Emel­lett le­he­tő­ség van az autós uta­zás­ra is. Az op­ti­má­lis útvonal Bu­da­pest­ről Ózdra a kö­vet­ke­ző: el­ha­gyod Bu­da­pes­tet a 3-as úton, majd a 21-es úton haladsz tovább Miskolc felé. Miskolc érin­té­se után követed a 3-as utat, amelyen to­vább­ha­lad­va el­ér­ke­zel Ózdra.

Az utazás idő­tar­ta­ma ál­ta­lá­ban kb. 2-3 órát vesz igénybe. A 3-as főutat követve könnye­dén el­jut­hatsz Arlóba Ózdról egy pár perc alatt.

EN

🚌 By bus:

If you're coming from Bu­da­pest, buses depart from Stadion Au­tó­busz Pá­lya­ud­var in the di­rec­ti­on of Ózd Au­tó­busz Állomás, where you have to get off at Arlói-tó, Be­já­ra­ti út.

📍 From Arlói-tó be­já­ra­ti út station, it's just a 5-minute walk to the fes­ti­val venue. Address: Arló, Vasút út 46.

Full fare ticket is app­ro­xi­ma­tely 3000 HUF, student ticket is around 1700 HUF. You can purc­ha­se tickets on-site or online at the fol­lo­wing link. The journey takes about 2 hours and 40 minutes.

🚗 By Car:

Ad­di­ti­o­nally, you have the option to travel by car. The optimal route from Bu­da­pest to Ózd is as follows: leave Bu­da­pest on Route 3, then con­ti­nue on Route 21 towards Miskolc. After passing through Miskolc, follow Route 3 to reach Ózd.

The travel time ty­pi­cally takes around 2-3 hours. Fol­lo­wing Route 3, you can easily reach Arló from Ózd in just a few minutes.

Szállás/ Ac­co­mo­da­ti­on

HU

🏨 Amennyi­ben szál­lást sze­ret­nél fog­lal­ni, az Ózd vá­ro­sá­ban ta­lál­ha­tó Hotel Ózd szí­ve­sen fogad. Fog­la­lás: +36 48 570 010.

Al­ter­na­tí­va­ként, Arlón a Réthi-Sas ven­dég­ház is kínál szál­lás­le­he­tő­sé­get. Fog­la­lás: +36 70 423 0700

⛺E­zen­kí­vül in­gye­nes mi­ni­mum­szá­mú sá­tor­he­lyek is ren­del­ke­zés­re állnak a fesz­ti­vál hely­szí­nén, Arlón.

☎ Ha bár­mi­lyen kér­dé­sed van, vagy se­gít­ség­re lenne szük­sé­ged, kérjük, vedd fel a kap­cso­la­tot Horváth Tinával a kö­vet­ke­ző te­le­fon­szá­mon: +36205016728.

🌼🏵 Várunk sze­re­tet­tel az Udvar Fesz­ti­vá­lon! 🌼🏵

EN

🏨 If you wish to book ac­com­mo­da­ti­on, Hotel Ózd in Ózd city is ava­i­lab­le for re­ser­va­tions at +36 48 570 010.

As an al­ter­na­tive, Réthi-Sas guest­hou­se in Arló also offers ac­com­mo­da­ti­on options. For boo­kings, contact +36 70 423 0700.

⛺ In ad­di­ti­on, free camping spots with a minimum ca­pa­ci­ty are ava­i­lab­le at the fes­ti­val venue in Arló.

☎ If you have any quest­ions or require as­sis­tance, please contact Tina Horváth at +36205016728.

🌼🏵 We look forward to wel­com­ing you at Udvar Fes­ti­val! 🌼🏵

undefined

undefined | undefined - undefined