Logo of Udvar Fesztival
2023. június 16-17.
Június 16-17.

Jegyek

A hely­szí­nen meg­vá­sá­rol­ha­tó be­lé­pő­jegy 3000 Ft. 18 év alat­ti­ak­nak, ar­ló­i­ak­nak és kör­nyék­be­li­ek­nek* in­gye­nes a belépés!

*Az Ózdi járás te­le­pü­lé­se­i­nek egyi­ké­re ki­ál­lí­tott lak­cím­kár­tya fel­mu­ta­tá­sá­val (járási te­le­pü­lé­sek: Ózd; Bor­sod­ná­dasd; Arló; Bor­sod­bó­ta; Bor­sod­szent­györgy; Bükk­mo­gyo­rósd; Cser­nely; Csok­va­o­mány; Do­ma­há­za; Far­kas­lyuk; Hangony; Jár­dán­há­za; Kis­si­ká­tor; Lé­nárd­da­róc; Ne­ké­zseny; Sáta; Uppony)

Támogatás

  • Célunk, hogy a kör­nyék­be­li gye­re­kek és fi­a­ta­lok in­gye­ne­sen részt ve­hes­se­nek olyan kon­cer­te­ken, zenei, mű­vé­sze­ti és edu­ka­tív fog­lal­ko­zá­so­kon, amikhez li­mi­tált hoz­zá­fé­ré­sük van la­kó­he­lyük, szo­ci­á­lis hát­te­rük vagy éppen etnikai ho­va­tar­to­zá­suk miatt.
  • Mivel ki­zá­ró­lag csekély mértékű pá­lyá­za­ti és ado­mány­jel­le­gű for­rá­sok­ból fe­dez­zük a szer­ve­zés költ­sé­ge­it, a Ti tá­mo­ga­tá­so­to­kat kérjük, hogy a fesz­ti­vál a lehető leg­dú­sabb és leg­szí­ne­sebb prog­ram­mal ke­rül­hes­sen meg­ren­de­zés­re.
  • A szer­ve­zők tisz­te­let­díj­ban nem ré­sze­sül­nek.

Nagyon hálásak vagyunk az eddigi támogatóinknak:

  • Dr Faragó Borbála
  • Kósa Judit
  • Mátyás Tünde
  • Hegedűs Katalin
  • Pusztai Patrik
  • Vigh Andrea

…továbbá mindenkinek, aki név nélkül támogatja a fesztivált! Köszönjük a bizalmat!

undefined

undefined | undefined - undefined