Logo of Udvar Fesztival
2023. június 16-17.
Június 16-17.

Programok

Hét Krajcár (Független Színház Magyarország/ Independent Theater Hungary)

Színpad | péntek 16:15 - 17:45

Krajcár­ke­re­ső fel­nö­vés­tör­té­net Móricz Zsig­mond no­vel­lá­ja alapján.

Egy darabot a szívemből (Romano Teatro, Miskolc)

Színpad | péntek 15:15 - 16:00

Tár­su­la­tuk 2005.- szep­tem­be­ré­ben alakult Szegedi Dezső /Jászai Mari- díjas/szín­mű­vész mű­vé­sze­ti ve­ze­té­sé­vel. Szer­ve­ze­tük­ben, helyet kapnak roma, és nem roma fi­a­ta­lok egy­aránt.
Céluk, hogy a kultúra esz­köz­tá­rá­val olyan hidakat emel­je­nek kul­tú­rák és szub­kul­tú­rák, ember és ember között, melyek minden kö­rül­mé­nyek között át­jár­ha­tó­ak.
A Romano Teatro Cigány Nem­ze­ti­sé­gi Színház az or­szág­ban egye­dül­ál­ló módon saját maga fo­gal­maz­za meg a szín­pad­ra ál­lí­tott műveit mivel nemcsak köz­ve­tí­tők, hanem alkotók is.

Roma Táncóra Bari Józseffel

Színpad | péntek 14:00 - 14:45

A tán­co­lás meg­moz­gat, az együtt tán­co­lás, együtt tanulás kö­zös­sé­get épít. A táncóra jó al­kal­mat ad az együtt­lét­re, be­szél­ge­tés­re, így a ci­gány­ság tör­té­ne­tét és kul­tú­rá­ját is ap­rán­ként ta­nul­juk a tánc­lé­pé­sek mellett.

Várjuk táncos lábú ér­dek­lő­dő­in­ket!

A táncot Bari József oktatja, Arlói szár­ma­zá­sú szo­ci­á­lis mun­ka­társ a Je­zsu­i­ta Je­len­lét Program alapító tagja és tánc­ta­nár.

Dalíró workshop Varga Dáviddal (Máklikőr)

Színpad | szombat 14:00 - 15:00

Dá­vid­dal egy dal írása közben be­szél­ge­tünk arról, hogy sze­rin­te miért érdemes ze­ne­kart csi­nál­ni és dalokat írni, va­la­mint hogy hogyan legyünk rocksz­tá­rok az életben akkor is, ha végül nem rocksz­tár­nak megyünk.

Roma Táncóra Bari Józseffel

Színpad | szombat 15:00 - 16:00

A tán­co­lás meg­moz­gat, az együtt tán­co­lás, együtt tanulás kö­zös­sé­get épít. A táncóra jó al­kal­mat ad az együtt­lét­re, be­szél­ge­tés­re, így a ci­gány­ság tör­té­ne­tét és kul­tú­rá­ját is ap­rán­ként ta­nul­juk a tánc­lé­pé­sek mellett.

Várjuk táncos lábú ér­dek­lő­dő­in­ket!

A táncot Bari József oktatja, Arlói szár­ma­zá­sú szo­ci­á­lis mun­ka­társ a Je­zsu­i­ta Je­len­lét Program alapító tagja és tánc­ta­nár.

Magyarországi cigánynépzene kutatástörténete – Szepesi Lilla előadásában

Jelenlét Ház | péntek 19:30 - 20:00

Szepesi Lilla a Liszt Ferenc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Egyetem ötöd­éves hall­ga­tó­ja­ként ké­szí­tett elő­adást a cigány nép­ze­ne­ku­ta­tás­ról. Lilla az Arlói Je­len­lét­ház Szim­folk prog­ram­já­nak egyik tanára, emiatt fon­tos­nak tartja, hogy a gye­re­kek iden­ti­tá­sá­nak meg­erő­sí­té­se ér­de­ké­ben meg­ala­poz­za tudását nemcsak a magyar, hanem a cigány nép­ze­né­ben is.

Arlói Vili bácsi mesél

Színpad | szombat 16:00 - 16:30

Arlói Vili bácsi mesél.

Támogatás

  • Célunk, hogy a kör­nyék­be­li gye­re­kek és fi­a­ta­lok in­gye­ne­sen részt ve­hes­se­nek olyan kon­cer­te­ken, zenei, mű­vé­sze­ti és edu­ka­tív fog­lal­ko­zá­so­kon, amikhez li­mi­tált hoz­zá­fé­ré­sük van la­kó­he­lyük, szo­ci­á­lis hát­te­rük vagy éppen etnikai ho­va­tar­to­zá­suk miatt.
  • Mivel ki­zá­ró­lag csekély mértékű pá­lyá­za­ti és ado­mány­jel­le­gű for­rá­sok­ból fe­dez­zük a szer­ve­zés költ­sé­ge­it, a Ti tá­mo­ga­tá­so­to­kat kérjük, hogy a fesz­ti­vál a lehető leg­dú­sabb és leg­szí­ne­sebb prog­ram­mal ke­rül­hes­sen meg­ren­de­zés­re.
  • A szer­ve­zők tisz­te­let­díj­ban nem ré­sze­sül­nek.

Nagyon hálásak vagyunk az eddigi támogatóinknak:

  • Dr Faragó Borbála
  • Kósa Judit
  • Mátyás Tünde
  • Hegedűs Katalin
  • Pusztai Patrik
  • Vigh Andrea

…továbbá mindenkinek, aki név nélkül támogatja a fesztivált! Köszönjük a bizalmat!

undefined

undefined | undefined - undefined