Logo of Udvar Fesztival
2023. június 16-17.
Június 16-17.

Rólunk

Misszió

 • Az Udvar Fesztivál egy megértést, megismerést és megbékélést támogató platform, ami külön­böző hátterű, etnikumú és anya­nyelvű emberek találkozását hivatott elősegíteni.
 • Célja, hogy ilyenformán új megvilágításba tegye a roma közösséget és művészetét, ezzel segítve társadalmi elismerését. Kez­deményezés­ünkkel a társadalmi szintű elő­ítéletességgel és polari­zációval szembeni harcban kívánunk aktív szerepet vállalni.
 • Hiszünk abban, hogy mindez elengedhetetlen a projektünk fókuszában álló roma gyerekek és fiatalok sikeres és kiegyensúlyozott jelenéhez és jövőjéhez.
...hogy a környékbeli gyerekek és fiatalok ingyenesen részt vehessenek egy sokszínű programot kínáló fesztiválon!

Kik vagyunk mi?

 • Újvári Péter

  Zenei prog­ra­mo­kért és lo­gisz­ti­ká­ért felelős fő­szer­ve­ző

  +36703650051

 • Riesz Vera

  Nem­ze­nei prog­ra­mo­kért és kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért felelős fő­szer­ve­ző

  +436604439499

 • Tóth Franciska

  Mar­ke­tin­gért felelős fő­szer­ve­ző

  +36209386276

 • Ringwald Panka

  Ön­kén­tes Ko­or­di­ná­tor

 • Horváth Tina

  Lo­gisz­ti­kai szer­ve­ző

 • Frech Lili

  Gra­fi­kus, di­záj­ner

 • Velkey Róbert

  Lo­gisz­ti­ká­ért felelős szer­ve­ző (Je­len­lét Ház)

 • Rahel Peterlini

  Nem­zet­kö­zi kap­cso­la­to­kért felelős szer­ve­ző

Együttműködés

Ha cél­ja­ink­kal egyet­ér­tesz, és egy olyan vál­lal­ko­zás­ban dol­go­zol, amely fo­gé­kony lenne az együtt­mű­kö­dés­re, vedd fel velünk a kon­tak­tot! Néhány fel­me­rü­lő kér­dés­re az alábbi pre­zen­tá­ció választ adhat. Azonban ha további kér­dé­se­id vannak, hívd nyu­god­tan Újvári Pétert (+36 70 365 0051), Riesz Verát (+43 660 4439 499), Tóth Fran­cis­kát (+36209386276) vagy írj nekünk egy emailt az ud­var­feszt@gmail.com email címre.

A prezentációt itt tudod letölteni: udvar-egyuttmukodes.pdf

Támogatás

 • Célunk, hogy a kör­nyék­be­li gye­re­kek és fi­a­ta­lok in­gye­ne­sen részt ve­hes­se­nek olyan kon­cer­te­ken, zenei, mű­vé­sze­ti és edu­ka­tív fog­lal­ko­zá­so­kon, amikhez li­mi­tált hoz­zá­fé­ré­sük van la­kó­he­lyük, szo­ci­á­lis hát­te­rük vagy éppen etnikai ho­va­tar­to­zá­suk miatt.
 • Mivel ki­zá­ró­lag csekély mértékű pá­lyá­za­ti és ado­mány­jel­le­gű for­rá­sok­ból fe­dez­zük a szer­ve­zés költ­sé­ge­it, a Ti tá­mo­ga­tá­so­to­kat kérjük, hogy a fesz­ti­vál a lehető leg­dú­sabb és leg­szí­ne­sebb prog­ram­mal ke­rül­hes­sen meg­ren­de­zés­re.
 • A szer­ve­zők tisz­te­let­díj­ban nem ré­sze­sül­nek.

Nagyon hálásak vagyunk az eddigi támogatóinknak:

 • Dr Faragó Borbála
 • Kósa Judit
 • Mátyás Tünde
 • Hegedűs Katalin
 • Pusztai Patrik
 • Vigh Andrea

…továbbá mindenkinek, aki név nélkül támogatja a fesztivált! Köszönjük a bizalmat!

undefined

undefined | undefined - undefined